فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : تولد - اندی
ارسال شده توسط : AGH
تاريخ ارسال : 2015/12/26
نوع ريتم : 6/8 شاد
آکورد تولد - اندی آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Amامشب شب ما Eغرق گل و شادی و شوCره

Amاز جشن ستEاره آسمون یه پارچه نوAmره

Amامشب خونه مونE پر از طنین دلنواCزه

Amتو کوچه پر ازE نوای دلنشین ساAmزه

Amعزیزم هدیه ی من Eبرات یه دنیا عشCقه

Amزندگیم با بودنت Eدرست مثل بهشAmته

Amتو خونه سبد سبد Eگل های سرخ و میCخک

Amعزیزم دوستت دارم Eتولدت مباAmرک

Dجشن تو جشن توA لد تموم خوبی هاEست

Eجشن تو شروع زیDبای تموم Aشادی هاست

Dجشن تو طلوع یک Aروز مقدسه برEام

Eوقت شکر گزاریه به سوی درAگاه خداست

Amعزیزم هدیه ی من Eبرات یه دنیا عشCقه

Amزندگیم با بودنت Eدرست مثل بهشAmته

Amتو خونه سبد سبد Eگل های سرخ و میCخک

Amعزیزم دوستت دارم Eتولدت مباAmرک

Amامشب تو ببین Eچه شور و حالی و صفاCیی

Amراستی که گل Eسرسبد محفل ماAmیی

Amامشب رو لبا Eگل های خنده واسه ی توCست

Amآرزوی ما Eبخت بلند در طالع Amتوست      
                    
                    
Am:1 Am:2 Am:3

E:1 E:2 E:3

C:1 C:2 C:3

D:1 D:2 D:3

A:1 A:2 A:3