فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : امیر تتلو
نام آهنگ : منم با نداریم
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2017/08/15
نوع ريتم : 6.8
آکورد منم با نداریم امیر تتلو

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
منAmوتوباهموخوش،بهخاطِرَممیجَنگیباGغموفُحشلبخندِتAmآهَموکُشت،میدهمهرَبونیاتآدموGرُشدمنAmوتوماهیوتُنگ،بیتودنیامپُرِسیاهیGوگُنگتوAmهنوزداریکُپُن،بیاکهتاریکوبُنبستِدلGکاریبُکنمنمAmبانداریم،همهغماتومیخَرَمبحثیGاصَنندارممادوتاکنارِهمهمیشهFبرقراریم،مادوتابرایهمنِمیشهGرَگنذاریممنمAmکهبانداریم،همهغماتومیخَرَمبحثیGاصَنندارممادوتاکنارِهمهمیشهFبرقراریم،مادوتابرایهمنِمیشهGرَگنذاریممحبوبِAmمن،عشقِمَحجوبِGمناِنقَدهFخوبیکههرکاریکنیجُفتچِشامَجذوبِتَنGممنونِتَمAm،مرسیممنونِتَمGاِنقَدهFوصلیتوبامنانگارهمخونِتَمجونِتَمGباAmهمهسختیاتوتاتَهموندی،بهGمَنِسربههواعشقوفَهموندیبَدقِلِقیAmکردمتوبِهِمخندیدی،توGاوجِتاریکیماهوتومنFدیدیمنمAmبانداریم،همهغماتومیخَرَمبحثیGاصَنندارممادوتاکنارِهمهمیشهFبرقراریم،مادوتابرایهمنِمیشهGرَگنذاریممنمAmکهبانداریم،همهغماتومیخَرَمبحثیGاصَنندارممادوتاکنارِهمهمیشهFبرقراریم،مادوتابرایهمنِمیشهGرَگنذاریم
                    
div:1 div:2 div:3

class:1 class:2 class:3

container:1 container:2 container:3

span:1 span:2 span:3

word:1 word:2 word:3

chord:1 chord:2 chord:3

inner:1 inner:2 inner:3

Am:1 Am:2 Am:3

G:1 G:2 G:3

break:1 break:2 break:3

F:1 F:2 F:3