فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : امیر تتلو
نام آهنگ : پانتومیم
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2016/11/29
نوع ريتم : 4.4
آکورد پانتومیم امیر تتلو

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
سردEmمثهپاییزوزردمثهبرگاششمعDهمدمطردنهمیگمبرگردنهحقمهدرداشخبCشبمیگهدوستدارمبعدپشیمونمیشهفرداشBرفتBمثهچنددفعهقبلولیایندفعهفرقداشتاینEmآخریاحرفینبودبینمونرابطهمثهپانتومیمDعیبیندارهنوبتهماهممیشهCیهروزیعکسایغمگینهتنهاییاتولایکBکنیماینEmآخریاحرفینبودبینمونرابطهمثهپانتومیمDعیبیندارهنوبتهماهممیشهCیهروزیعکسایغمگینهتنهاییاتولایکBکنیم&&&اینEmآخریایادترفتعاشقبودییهDوقتیاینآخریاتوکمCکمهبهسختیدیگهBرفتیکهرفتیاینEmآخریادورشدهبودیتوییکهمیمردیبیDماقدیمابیخیالشدیمجزوهCبیعارتریناتوکهCمیدونستیجداازهمدیگهبیمارBتریمما
                    
div:1 div:2 div:3

class:1 class:2 class:3

container:1 container:2 container:3

span:1 span:2 span:3

word:1 word:2 word:3

chord:1 chord:2 chord:3

inner:1 inner:2 inner:3

Em:1 Em:2 Em:3

break:1 break:2 break:3

D:1 D:2 D:3

C:1 C:2 C:3

B:1 B:2 B:3

amp:1 amp:2 amp:3

input:1 input:2 input:3

type:1 type:2 type:3

text:1 text:2 text:3

textbox:1 textbox:2 textbox:3

style:1 style:2 style:3

width:1 width:2 width:3

20px:1 20px:2 20px:3

top:1 top:2 top:3

25px:1 25px:2 25px:3

left:1 left:2 left:3

50:1 50:2 50:3

position:1 position:2 position:3

absolute:1 absolute:2 absolute:3

display:1 display:2 display:3

none:1 none:2 none:3